lucky法藏成佛,佛名阿彌陀

「阿彌陀佛」原語有二: Amitabha=無量光,及Amitayus=無量壽

title_icon無量光: Amitabha

《佛說無量壽經》卷1:「佛告阿難:「無量壽佛威神光明最尊第一,諸佛光明所不能及。或有佛光照百佛世界、或千佛世界,取要言之,乃照東方恒沙佛剎,南、西、北方四維,上、下亦復如是。或有佛光照于七尺,或照一由旬,二、三、四、五由旬,如是轉倍乃至照一佛剎。是故,無量壽佛號無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無對光佛、炎王光佛、清淨光佛、歡喜光佛、智慧光佛、不斷光佛、難思光佛、無稱光佛、超日月光佛。」

(CBETA, T12, no. 360, p. 270, a23-b3)

title_icon無量壽: Amitayus

《佛說無量壽經》卷1:「無量壽佛壽命長久不可稱計,汝寧知乎?假使十方世界無量眾生皆得人身,悉令成就聲聞、緣覺,都共集會禪思一心,竭其智力於百千萬劫悉共推算,計其壽命長遠劫數,不能窮盡知其限極。聲聞、菩薩、天、人之眾,壽命長短亦復如是,非算數譬喻所能知也。」

(CBETA, T12, no. 360, p. 270, b16-22)

 

 

 

 

   

show bar
button