lucky瀏覽電子科判說明:

 

title_icon如何瀏覽本網站電子科判:(電腦觀看最佳)

    一. 點選本站某一經典電子科判

    二. 以滑鼠拖拉第一階可將電子科判往左移動,以便看到右邊更多科判圖。

         (如圖A一:紅色箭頭)

   二.點擊顯示百分比,可調整圖面大小(如圖A二箭頭)

p2_4

 

三.科判分支節點按下去,可顯示或隱藏以下分支主題,- 是收起來,圓圈有數字是可以展開分支。(如圖A三箭頭)

p2_5

 

四.此三橫線圖形按下去,是備記,可以看到原經文參考(如圖A四箭頭)

p4

 

五.此超連結符號按下去,可以連結到其他網頁看到經文參考(如圖A五箭頭)

p5

 

 

我有一科判,零壹無掛礙,展開遍十方,入時觀自在。

若有不詳之處,歡迎來函詢問Email: wuninglotus@gmail.com

釋悟寧 製作

2021年1月11日製

 

 

 

 

   
佛法影音系列
 
善導淨土名相辭典
 

show bar
button