lucky寧淨心語

 

title寧淨心語~21. 到 gotopage

      *請於圖上按滑鼠右鍵,選"另存目標""鏈結另存新檔"即可下載圖片。

p7_1

back 上一章第一章 next下一章

 

 

佛行淨境不思議 伊字三點藏如來 念彼如來喚如來 含識還歸一真海

圖文: 釋悟寧

title解析:

「佛行淨境不思議」:

彌陀因願力修行而成就了清淨之佛國淨土,真是不可思議。

「伊字三點藏如來」:

我們自性都含藏著「伊字三點」之如來秘密藏,眾生本具佛性。

「念彼如來喚如來」:

念遠端的阿彌陀佛以喚醒自己的自性佛。

「含識還歸一真海」:

含識(有情眾生)將還歸那宇宙如如不動的真如性海中 。

 

title名相解釋:

1. 佛行淨境: 「行境」,謂華嚴圓教之菩薩完成修行時,體達究極之佛果;此一佛果周遍法界,乃超絕因位菩薩解了心之境界。此「佛行淨境」指法藏比丘於因地時修行大願,成就了西方極樂清淨國土。

2. 伊字三點: 古印度字( i,伊)字係由三點組成,如來以「伊字三點」喻涅槃之三德,即解脫、法身、般若,並令眾生皆安住在此秘密藏中,此三德平等不可分割,皆在眾生如來藏中,以喻眾生皆具之佛性。

3. 《大般涅槃經》卷2〈1 壽命品〉:「我今當令一切眾生,及以我子四部之眾,悉皆安住祕密藏中,我亦復當安住是中,入於涅槃。何等名為祕密之藏?猶如伊字三點,若並則不成伊,縱亦不成;如摩醯首羅面上三目,乃得成伊三點,若別亦不得成。我亦如是,解脫之法亦非涅槃,如來之身亦非涅槃,摩訶般若亦非涅槃,三法各異亦非涅槃。我今安住如是三法,為眾生故,名入涅槃,如世伊字。」 (CBETA, T12, no. 374, p. 376, c9-17)

3. 含識: 即指有情眾生。

 

 

 

 

 

 

   
淨土念佛釋疑
 
祖師法語
 
生活中念佛
 

show bar
button