lucky其他淨土經論

 

title_icon經典下載

*請於Download圖樣上按滑鼠右鍵,選"另存目標""鏈結另存新檔"即可。

作者/譯者

朝代

著作

說明

格式

下載

傍依經典:《般舟三昧經》

支婁迦讖 譯

後漢

《佛說般舟三昧經》一卷

略稱「一卷本」

pdf 

download10

支婁迦讖 譯

後漢

《般舟三昧經》(一名十方現在佛悉在前立定經)三卷

略稱「三卷本」

pdf 

download11

譯者不明

 

《拔陂菩薩經》一卷

失譯

pdf 

download12

闍那崛多 譯

《大方等大集經 ‧ 賢護分》五卷

略稱《賢護經》

pdf 

download13

《阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經》

譯者不明

 

《阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經》一卷

失譯

pdf 

download14

《佛說十往生阿彌陀佛國經》

譯者不明

 

《佛說十往生阿彌陀佛國經》一卷

失譯,有疑偽經之說

pdf 

download15 

title_icon般舟三昧經簡介

《般舟三昧經》是觀想一切諸佛的三昧經典,「般舟三昧」梵文原意為「現在諸佛悉在前立三昧」,亦即行者在定中見諸佛在前而立的定境。漢譯有四本:

1、《般舟三昧經》,1卷(略稱「一卷本」,後漢.支婁迦讖譯)

2、《般舟三昧經》,3卷(略稱「三卷本」,後漢.支婁迦讖譯)

3、《抜陂菩薩經》,1卷(譯者不明)

4、《大方等大集經.賢護分》,5卷,(略稱《賢護經》,隋.闍那崛多譯)

《般舟三昧經》與《無量壽經》及《阿彌陀佛經》等淨土經典不同,是屬於三昧經典。此經旨在闡說行者在閑靜處,心一境性,一日一夜,乃至七日七夜,一心不亂,憶念、觀想阿彌陀佛,而在定中或夢中,見阿彌陀佛的三昧經,而非以往生為究竟目標的淨土經典。

 

 

 

 

 

 

 

 

   
印光大師文鈔
 
近代淨土撰述
 

show bar
button